Close
ICRON will be a Silver Exhibitor at the upcoming Gartner Supply Chain Executive Conference 2019 on 17th-19th June 2019 in Barcelona, Spain. Click here to find out more.

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinize ilişkin KVKK’nın 13. maddesi ile işbu maddeye dayanarak hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” (Tebliğ) uyarınca yapacağınız başvurularınızın etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak hızlı bir şekilde ele alınabilmesi ve süresinde sonuçlandırılması ve gerekli durumda sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla işbu başvuru formu hazırlanmıştır.

Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca ilgili kişi olarak başvurunuzda yer alması gereken aşağıdaki bilgileri doldurmanız gerekmektedir.

 

Adı Soyadı:  
T.C. Kimlik No:  
Yabancılar için; Uyruk, Pasaport Numarası veya varsa Kimlik Numarası:  
E-posta Adresi:  
Telefon Numarası:  
Faks numarası:  
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi:  
 
ICRON ile bağlantınız: ¨Müşteri ¨Potansiyel Müşteri ¨Tedarikçi ¨Diğer (Belirtiniz)

Kişisel Verilerinize İlişkin Talebiniz/Talepleriniz

 

Talep No Talep Konusu Seçiminiz
1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. ¨
2 Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. ¨
3 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. ¨
4 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum. ¨
5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. ¨
6 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; Silinmesini talep ediyorum.Yok edilmesini talep ediyorum. a)¨   b)¨
7 5 ve 6 numarada belirttiğim taleplerimin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini istiyorum. ¨
8 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. ¨
9 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum. ¨

Talebe ilişkin detaylar (Lütfen talebinize ilişkin detayları belirtiniz)

 

 

Taleplerinize ilişkin başvurunuzu aşağıda belirtilen usullerden biriyle iletebilirsiniz.

 

Başvuru Usulü Gönderilecek Adres Açıklama
Yazılı başvuru (Islak imzalı  şahsen veya iadeli taahhütlü mektup veya Noter vasıtasıyla) Reşitpaşa Mah. Katar Cad. ARI3 Binası No:4 İç Kapı No: 803 Sarıyer İstanbul   Zarfın üzerine ya da tebligatın açıklama kısmına ya da e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresiyle başvuru icron@hs01.kep.tr
Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizle başvuru kvkk@icrontech.com

Şirketimiz tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini belirtiniz.

 

  • Adresime gönderilmesini istiyorum.
  • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Başvurunuzun zamanında yanıtlanabilmesi için iş bu formdaki tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurmanız ve konuya ilişkin bilgi ve belgeleri iletmeniz gerekmektedir. Şirketimiz, hukuka aykırı veri paylaşımına sebebiyet verilmemesi için  kimlik doğrulama ve yetki tespiti amacıyla ek bilgi ve belge talep edebilecek, başvuruda belirtilen hususları netleştirebilmek için, size başvurunuz ile ilgili sorular yöneltebilecektir. Başvurunuza ilişkin işlemin bir maliyeti gerektirmesi halinde şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti talep etme hakkı saklıdır.

KVKK uyarınca yapmış olduğum işbu başvurunun, yukarıda belirttiğim talep(ler) çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını talep eder; işbu başvuru formu içeriğinde tarafıma yapılmış bilgilendirmeleri okuyup anladığımı, başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Adı Soyadı:

Tarih:
İmza: